Amukta Ani (2014)

Cast Info

Khonykar Khuraijam as Mangal's father